آدرس فرمانداری: بلوار دولت، فرمانداری شهرستان گرمه
تلفن: 05832505545-05832505544    فکس:05832505540
تلفن بخشداری مرکزی:05832505651    فکس:05832505650

 
شماره تماس فرمانداری
واحد داخلی
دفتر فرماندار 103
معاونت 128
حراست 105
دفتر سیاسی 131
دفتر فنی 127
فناوری اطلاعات و آمار 134
بانوان 130
امور شوراها 125
امور اجتماعی 136
امور اداری و مالی 135
روابط عمومی 137
دبیر خانه 122
تلفنخانه 101
تلفن مستقیم دفتر فرماندار 05832505548
شماره تماس بخشداری
واحد داخلی
بخشدار 117
امور شوراها و دهستان ها 118
ذیحساب دهیاری ها 119
متصدی امور دفتری 120

 
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده